Poligenski rizik (PRS)

Posted on 22.12.2022.

PRS (eng. polygenic risk score) je novi genetički test personalizirane medicine. Ima veliki potencijal budući da koristi stotine tisuća varijanti unutar genoma kako bi se procijenio genetički rizik za kompleksne učestale bolesti poput koronarne bolesti srca ili dijabetesa tip II. Smatra se da uključivanje PRS u tradicionalne izračune rizika omogućuje otkrivanje značajno većeg broja pacijenata s visokim rizikom, što će omogućiti efikasniju primarnu preventivnu strategiju,  smanjiti negativni učinak učestalih bolesti na pacijente i njihove obitelji i ubrzati korak ka stvarnom personaliziranom i preventivnom pristupu zdravstvene njege.

PRS je rezultat višegodišnjih istraživanja koja su se bazirala na cjelogenomskim asocijacijskim studijama (eng. genome wide analysis, GWAS). Ove studije podrazumijevaju ispitivanje povezanosti jednonukleotidnih genetičkih varijanti (eng. single nucleotide polymorphism, SNP) smještenih uzduž cijeloga genoma s fenotipom od interesa (npr. dijabetes, visina, koncentracija lipida u krvi) kod velikog broja ispitanika (do više stotina tisuća). Iako je pronađen veliki broj pojedinačnih povezanosti između genetičkih varijanti i različitih fenotipova, učinak svake od tih varijante pojedinačno na rizik od bolesti je mali. Međutim,  ukoliko se učinak ovih malih rizika sumira, tj. izračuna poligenski rizik, moguće je dobiti klinički značajnu informaciju o riziku za pojedinu osobu.

U novom radu u Nature Medicine, istraživači iz Brigham and Women’s Hospital, Veterans Affairs Boston Healthcare System i Harvard Medical School su razvili i validirali poligenski rizik za 6 učestalih bolesti te ponudili informacije i smjernice koje će olakšati uključivanje PRS u kliničku praksu1.

Izvori:
1. Limin Hao, Peter Kraft, Gabriel F. Berriz, Elizabeth D. Hynes, Christopher Koch, Prathik Korategere V Kumar, Shruti S. Parpattedar, Marcie Steeves, Wanfeng Yu, Ashley A. Antwi, Charles A. Brunette, Morgan Danowski, Manish K. Gala, Robert C. Green, Natalie E. Jones, Anna C. F. Lewis, Steven A. Lubitz, Pradeep Natarajan, Jason L. Vassy, Matthew S. Lebo. Development of a clinical polygenic risk score assay and reporting workflowNature Medicine, 2022; DOI: 10.1038/s41591-022-01767-6

NAZOVI